Elektroodpady a obalový materiál

Elektrozařízení a jejich zpětný odběr

Společnost SANELA spol. s r.o. plní své povinnosti jako výrobce elektrozařízení dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností  ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím společnosti REMA Systém, a.s. pod číslem osvědčení: 0508131143.

Tato společnost zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci elektroodpadů v celé České republice.

Odkaz na sběrná místa – Místa zpětného odběru (OEEZ):  https://www.rema.cloud/o-nas#sberna-mista

Poplatek za zpětný odběr elektroodpadu je již zahrnut v ceně výrobku a není tedy uveden jako samostatná položka na prodejním dokladu.

 

Informace o bateriích dle zákona č. 542/2020 Sb.

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Použité napájecí baterie je možno bezplatně odevzdávat na všech místech označených jako místa zpětného odběru.

 

Obalové materiály a jejich recyklace

Společnost SANELA spol. s r.o. plní povinnosti dle zákona č. 477/2001 Sb. Zákona o obalech prostřednictvím firmy EKO-KOM, a.s., pod klientským číslem: F00021300. Společnost EKO-KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a následné využití obalového odpadu.

 

Základní informace, jak třídit odpad naleznete zde:

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu